Fukt- og varmestrømsanalyser

F.M.Haaland AS benytter Flixo Energy 8.1 og Wufi PRO 6.5 for simulering av hhv. varmestrømmer og fuktstrømmer i bygg.

Varmestrøms- og kuldebrosimuleringer

Termisk modellering

Flixo Energy er ledende programvare for 2D simulering av varmestrømmer og benyttes til kondensvurderinger og kuldeberegninger, f.eks. ved balkonger, gjennomgående bjelker og lignende. Programmet gir både numerisk og grafisk resultat og benyttes både som grunnlag for kuldebroregnskap og for analyse av kondensrisko ved spesielt utsatte kuldebroer.

På Furuset senter i Oslo bygges det et kontorbygg på 7 etasjer over eksisterende dekker av DT-elementer. Dekkene etablerer et klimaskille mellom parkeringskjeller og oppvarmede arealer, i tillegg til å gå over til et kondensisolert tak over p-kjeller. Dette gir kalde dekker som er krevende å isolere, både av høydebegrensninger og av geometriske årsaker. Høyden på stegene gir lav høyde i parkeringskjelleren og de kan derfor ikke isoleres under. På oversiden av dekkene er det begrenset plass til isolering pga. overgang mot øvrige konstruksjoner og tillatt total byggehøyde for kontorbygget.

Flixo Energy ble benyttet for å bestemme isolasjonstykkelser utenfor bygget og over/under dekket for å redusere kuldebroer, unngå kondens og beregne ekvivalent U-verdi for dekkene. I tillegg ble kuldebroverdi ved overgang mot yttervegg beregnet som grunnlag for kuldebroregnskap. Ved å simulere situasjonen unngikk vi synsing og optimaliserte isolasjonstykkelsen i dekket.

Fuktsimuleringer

Wufi PRO 6 er et endimensjonalt hygrotermisk anlyseverktøy for simulering av fukttransport gjennom materialer og bygningsdeler. Programmet benytter timesverdier for lokalklima og inneklima, og gir mulighet for å vurdere fukt- og sopprisiko ved utradisjonelle konstruksjonsløsninger eller ved bruk av f.eks. smarte dampsperrer som gir varierende dampmotstand.

På et boligprosjekt på Østlandet planlegges det å bygge yttervegger i treelementer isolert med Halm. Dette er en spennende og miljøvennlig løsning som kan åpne for at halm fra lokalt landbruk kan benyttes som isolasjon. Veggen er simulert i lokalt klima ved bruk av Wufi PRO 6.5 som ga god dokumentasjon for løsningen. Ved simulering av ulike produkter for innvendig og utvendig overflatebehandling fant vi løsningen som passet best i dette prosjektet, hvor miljøvennlige materialer og energieffektivitet står i fokus.

https://wufi.de/en/software/wufi-pro/

https://www.flixo.com/

HJEM